අද දින පත් කරන ලද නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය මෙසේයි

 1. මහින්ද රාජපක්ෂ අග්‍රාමාත්‍ය තුමා – ආරක්ෂක, මහජන ආරක්ෂාව සහ නීතිය හා සාමය, මුදල්, ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන, බුද්ධ ශාසන සහ ආගමික කටයුතු, නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන සහ නිවාස පහසුකම් අමාත්‍
 2. නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා – අධිකරණ, මානව හිමිකම් සහ නීති ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය
 3. අරුමුගම් තොණ්ඩමන් – ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීම් සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍ය
 4. දිනේෂ් ගුණවර්ධන – විදේශ සබඳතා, නිපුනතා සංවර්ධන, රැකී රක්ෂා සහ කම්කරු සබඳතා අමාත්‍ය
 5. ඩග්ලස් දේවානන්ද – ධීවර සහ ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය
 6. පවිත්‍රා දේවී වන්නිආරච්චි – කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍ය, සෞඛ්‍ය සහ දේශීය වෛද්‍ය සේවා.
 7. බන්දුල ගුණවර්ධන – තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ අමාත්‍ය සහ උසස් අධ්‍යාපන, තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන අමාත්‍ය
 8. ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් – රජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පාලන සහ පළාත් සභා අමාත්‍ය
 9. චමල් රාජපක්ෂ – මහවැලි, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග හා ග්‍රාමීය සංවර්ධන, අභ්‍යන්තර වෙළඳ, පාරිභෝගික සුභසාධන අමාත්‍ය
 10. ඩලස් අලහප්පෙරුම – අධ්‍යාපන , ක්‍රීඩා සහ තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය
 11. ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු – මාර්ග හා මහා මාර්ග, වරාය සහ නාවික කටයුතු කටයුතු අමාත්‍ය
 12. විමල් වීරවංශ – කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන, කර්මාන්ත සහ සැපයුම් කළමනාකරණ අමාත්‍ය
 13. මහින්ද අමරවීර – මගී ප්‍රවාහණ කළමනාකරණ අමාත්‍ය සහ විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය
 14. එම් එස් චන්ද්‍රසේන – පරිසර හා වනජීවී සම්පත් අමාත්‍ය සහ ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍ය
 15. රමේෂ් පතිරණ – වැවිලිකර්මාන්ත සහ අපනයන කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය
 16. රසන්න රණතුංග – කාර්මික අපනයන සහ ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍ය සහ සංචාරක සහ ගුවන්සේවා අමාත්‍ය

The new Cabinet appointed today

 1. Mahinda Rajapaksa Prime Minister – Minister of Defense, Public Security and Law and Order, Finance, Economic and Policy Development, Buddha Sasana and Religious Affairs, Urban Development, Water Supply and Housing
 2. Nimal Siripala de Silva – Minister of Justice, Human Rights and Law Reforms
 3. Arumugam Thondaman – Minister of Community Empowerment and Estate Infrastructure Development
 4. Dinesh Gunawardena – Minister of Foreign Relations, Skills Development, Employment and Labor Relations
 5. Douglas Devananda – Fisheries and Aquatic Resources Development
 6. Pavithra Devi Wanniarachchi – Minister of Women and Child Affairs and Social Security, Health and Indigenous Medicine.
 7. Bandula Gunawardena – Minister of Information and Communication Technology and Minister of Higher Education, Technology and Innovation
 8. Janaka Bandara Tennakoon – Minister of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils, Local Government and Provincial Councils
 9. Chamal Rajapaksa – Minister of Mahaweli, Agriculture, Irrigation and Rural Development, Internal Trade and Consumer Welfare
 10. Dullas Alahapperuma – Minister of Education, Sports and Youth Affairs
 11. Johnston Fernando – Minister of Roads and Highways, Ports and Shipping
 12. Wimal Weerawansa – Minister of Small and Medium Enterprises, Enterprise and Supply Management
 13. Mahinda Amaraweera – Minister of Passenger Transport Management and Minister of Power and Energy
 14. MS Chandrasena – Minister of Environment and Wildlife Resources and Land and Land Development
 15. Ramesh Pathirana – Minister of Plantation Industries and Export Agriculture
 16. Prasanna Ranatunga – Minister of Industrial Export & Investment Promotion and Tourism and Aviation